Ο στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι ο προσδιορισμός και η ανάλυση των συνιστωσών ενός στρατηγικού σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, η εφαρμογή του οποίου θα επιτρέψει την μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων και των θυμάτων, καθώς και την υποστήριξη της διαδικασίας ένταξης δράσεων οδικής ασφάλειας στο 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Το ερευνητικό έργο αποτελείται από τέσσερις ενότητες εργασιών: την καταγραφή της διεθνούς εμπειρίας, την αναλυτική αποτύπωση της υφισταμένης κατάστασης στην Ελλάδα, τη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδίου οδικής ασφάλειας, και την πρόταση συγκεκριμένου σχεδίου εφαρμογής του.