Στόχος του ερευνητικού έργου είναι η συλλογή επιλεγμένων μη διαθέσιμων στοιχείων οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Παράλληλα, το ερευνητικό έργο έχει ως στόχο τη διαχείριση, αλλά και την αξιοποίηση των στοιχείων που θα συλλεχθούν, προκειμένου να τεκμηριώνονται κατάλληλα επιμέρους δράσεις οδικής ασφάλειας και να αξιολογούνται τα αποτελέσματά τους. Τα στοιχεία αυτά θα παρέχονται: στις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ) και σε διεθνείς οργανισμούς  που συχνά ζητούν στοιχεία από το ΥΜΕ. Η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, θα επιτρέψει τον προσδιορισμό της ενδεχόμενης επιρροής στην οδική ασφάλεια στην Ελλάδα συγκεκριμένων δράσεων, αναλύοντας περαιτέρω τα σχετικά δεδομένα πριν και μετά την περίοδο εφαρμογής τους. Η αξιοποίηση των στοιχείων που θα συλλεχθούν αναμένεται να συνεισφέρει στη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.