Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός προτύπου πλαισίου για τον καθορισμό αξιόπιστου ολοκληρωμένου διαχειριστικού συστήματος της Ελληνικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004 / 52 / ΕΚ. Η διερεύνηση για την υλοποίηση της εθνικής διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών διοδίων θα περιλαμβάνει δύο σκέλη:  το πλαίσιο οργάνωσης και τις αρχές λειτουργίας. Ως προς το πρώτο σκέλος (πλαίσιο οργάνωσης), θα διερευνηθούν κατ’ αρχήν οι εναλλακτικές μορφές οργάνωσης. Οποιαδήποτε από τις προτεινόμενες λύσεις θα προκριθεί, θα επακολουθήσει, στο δεύτερο σκέλος (λειτουργικό/νομικό πλαίσιο), μελέτη προδιαγραφών που θα καλύπτει τεχνικά, τεχνολογικά, οργανωτικά, και νομικά θέματα που θα αφορούν στην προετοιμασία του νομοθετικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό θα προβλεφτούν ότι εμπίπτουν και μελλοντικές πρόσθετες υπηρεσίες (value-added-services) καθώς και εξελισσόμενες (emerging) τεχνολογίες. Παράλληλα, το Εργαστήριο θα υποστηρίξει οργανωτικά την Επιτροπή για την Επίτευξη και Διασφάλιση της Εθνικής Διαλειτουργικότητας των Ηλεκτρονικών Διοδίων, η οποία έχει προταθεί να έχει συμβουλευτικό ρόλο προς το Υπουργείο.