Το αντικείμενο του έργου είναι η ανάλυση της συμπεριφοράς των πεζών σχετικά με τη διάσχιση αστικής οδού με βάση τη θεωρία επιβίωσης / διάρκειας (survival / duration analysis).  Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται αναλυτικά στοιχεία έρευνας πεδίου, στην οποία έχει καταγραφεί πλήθος διαδρομών πεζών και διασχίσεων οδών κατά τη διάρκεια των διαδρομών αυτών, καθώς και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του οδικού περιβάλλοντος, της κυκλοφορίας και των ίδιων των πεζών. Με βάση τα στοιχεία αυτά, αναπτύσσονται πρότυπα επιβίωσης / διάρκειας, για την πρόβλεψη της χρονικής στιγμής κάθε διάσχισης οδού κατά τη διάρκεια μιας πεζής διαδρομής, σε σχέση με τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Από τα πρότυπα αυτά αναμένεται να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με τις καθοριστικές παραμέτρους της συμπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών κατά τη διάρκεια μετακινήσεων, επιτρέποντας την περιγραφή και την επεξήγηση της συμπεριφοράς αυτής.