Οι κύριοι στόχοι του έργου ElderSafe αφορούν στην αξιολόγηση των κύριων τάσεων και την ανάλυση των κινδύνων των ηλικιωμένων χρηστών της οδού, την επισκόπηση και ανάλυση σχετικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων ITS, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των ηλικιωμένων και σε συστάσεις για μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο ΕΕ, υπό το πρίσμα της ανάπτυξης στρατηγικής για την ασφάλεια των μεταφορών των ηλικιωμένων. Στο πλαίσιο του  έργου θα αναπτυχθεί μία επιδημιολογική ανάλυση και ανασκόπηση των στοιχείων που σχετίζονται με τους κινδύνους των μεταφορών και με διαφόρους κινδύνους και παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τους ηλικιωμένους χρήστες του οδικού δικτύου. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί επισκόπηση της τρέχουσας σύγχρονης έρευνας για τα μέτρα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας των ηλικιωμένων χρηστών των οδών και ανάλυση των μέτρων αυτών. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί επισκόπηση της τρέχουσας σύγχρονης έρευνας ITS και των τεχνολογικών μέτρων σε κράτη μέλη της ΕΕ και ανάλυση των μέτρων αυτών. Τα αποτελέσματα του έργου θα περιλαμβάνουν επιστημονικές δημοσιεύσεις που θα στοχεύουν στην επιστημονική ερευνητική κοινότητα καθώς και ενημερωτικά δελτία που θα απευθύνονται σε μη ειδικούς και θα είναι εύκολα προσβάσιμα από την ιστοσελίδα του έργου.