Το έργο ESRA (European Survey of Users on Road Safety Attitudes) είναι μια κοινή πρωτοβουλία ερευνητικών οργανισμών και ινστιτούτων οδικής ασφάλειας σε 17 ευρωπαϊκές χώρες με στόχο τη συλλογή συγκρίσιμων (δια)εθνικών δεδομένων σχετικά με τις απόψεις, τις στάσεις και τη συμπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτύου σε σχέση με τους κινδύνους της κυκλοφορίας. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους των εταίρων.

Η πρώτη έρευνα του ESRA διεξήχθη ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτικά δείγματα (τουλάχιστον N = 1.000) των εθνικών πληθυσμών ενηλίκων σε 17 ευρωπαϊκές χώρες. Ένα κοινό ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε και μεταφράστηκε σε 20 διαφορετικές εκδόσεις εθνικών γλωσσών. Η έρευνα κάλυψε μια σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβανόταν η στάση απέναντι στη μη ασφαλή συμπεριφορά στην κυκλοφορία, η δηλούμενη συμπεριφορά στην κυκλοφορία και η υποστήριξη μέτρων πολιτικής για την οδική ασφάλεια. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες τον Ιούνιο / Ιούλιο του 2015. Συνολικά συλλέχθηκαν στοιχεία από περισσότερους από 17.000 χρήστες των οδών (από τους οποίους 11.000 συχνοί οδηγοί αυτοκινήτων). Ως εκ τούτου, η έρευνα ESRA παρήγαγε ένα πολύ πλούσιο σύνολο δεδομένων. Μια επισκόπηση του έργου και των αποτελεσμάτων του είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: www.esranet.eu.