Το αντικείμενο του έργου αφορά στον έλεγχο ασφάλειας του νέου σχεδιαζόμενου

οδικού δικτύου, ποδηλάτων και πεζοδρόμων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγ. Κοσμά. Η διαδικασία που προβλέπεται να εφαρμοστεί είναι σύμφωνη με όσα καθορίζονται στην Ελληνική (ΦΕΚ Β΄, 1694/13-06-2016) και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (2008/96/EC) και περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

  1. i. Διάθεση από τον Φορέα Διαχείρισης του έργου των απαιτούμενων στοιχείων (σχέδια, δεσμεύσεις, εγκρίσεις, κλπ.) για την διενέργεια του ΕΟΑ.
  2. ii. Εναρκτήρια σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Φορέα Διαχείρισης του έργου για την επισήμανση των σημαντικότερων θεμάτων του ΕΟΑ, την διατύπωση προβληματισμών, κλπ.

iii. Αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων ώστε να καταγραφούν επιπλέον θέματα που θα πρέπει να ελεγχθούν επιτόπου.

iv. Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης και αν απαιτηθεί σχεδίων όπου θα επισημαίνονται τα ευρήματα του ΕΟΑ σχετικά με προβλήματα οδικής ασφάλειας για τα οποία θα δοθούν και κατάλληλες συστάσεις.