Στόχος του SKILLFUL είναι να προσδιορίσει τις μελλοντικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται από το εργατικό δυναμικό στον τομέα των μεταφορών και να καθορίσει τις απαραίτητες μεθόδους και τα εργαλεία κατάρτισης. Μέσω του SKILLFUL η απασχόληση θα συνδεθεί με τις μελλοντικές απαιτήσεις των θέσεων εργασίας στις μεταφορές, για όλα τα μέσα μεταφοράς και τις συνδυασμένες μεταφορές και για όλα τα επίπεδα / κατηγορίες εργαζομένων, ενώ όλοι οι τρόποι εκπαίδευσης θα ενσωματωθούν με ισορροπημένο τρόπο. Για να επιτευχθεί αυτό, το έργο SKILLFUL στοχεύει στην επανεξέταση των υφιστάμενων, των αναδυόμενων και των μελλοντικών απαιτήσεων σε γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα στον τομέα των μεταφορών, για να δομήσει τα βασικά χαρακτηριστικά και τα επιμέρους στοιχεία των προγραμμάτων σπουδών και επιμόρφωσης που απαιτούνται για να καλυφθούν οι απαιτήσεις αυτές με τον βέλτιστο τρόπο και για να εντοπίσει και να προτείνει νέους επιχειρηματικούς ρόλους στην αλυσίδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, όπως “συσσωμάτωσης γνώσης”, “πιστοποίησης εκπαίδευσης” και “υποστήριξης κατάρτισης”, προκειμένου να επιτευχθεί ανάπτυξη ικανοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα αποτελέσματα του έργου θα επαληθευθούν μέσω μεγάλου αριθμού πιλoτικών δράσεων με ειδίκευση εργαζομένων από χαμηλό σε υψηλό επίπεδο σε όλα τα μέσα μεταφοράς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.