Στόχο της παρούσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των συνθηκών κινητικότητας στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα ο προσδιορισμός των κρίσιμων παραγόντων επιρροής της κίνησης πεζών, κατά τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας του Μεγάλου Περιπάτου της Αθήνας. Πραγματοποιήθηκαν δύο έρευνες πεδίου, μία με ερωτηματολόγιο για τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων και μία με παρατηρήσεις για τα χαρακτηριστικά των κίνησης των πεζών. Στη δεύτερη έρευνα καταγράφηκε ο κυκλοφοριακός φόρτος οχημάτων και πεζών καθώς και η σύνθεση της κυκλοφορίας μέσω μετρήσεων πεδίου, ενώ η τελική βάση δεδομένων συμπληρώθηκε με στοιχεία χρήσεων γης και γεωμετρίας, τα οποία συγκεντρώθηκαν μέσω της υπηρεσίας χαρτών της Google και από επιτόπου αυτοψίες, καθώς επίσης λήφθηκαν υπόψη και τα επίσημα καταγεγραμμένα δεδομένα της πανδημίας Covid-19 στην Ελλάδα. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της στατιστικής μεθόδου της παλινδρόμησης Poisson και αναπτύχθηκαν τρία μαθηματικά μοντέλα που αποτυπώνουν τη συσχέτιση μεταξύ των παραμέτρων και της κίνησης πεζών. Από την εφαρμογή των στατιστικών μοντέλων προέκυψε πως οι παράμετροι που επηρεάζουν την κίνηση πεζών στο κέντρο της Αθήνας σχετίζονται σημαντικά με τους φόρτους των οχημάτων που διέρχονται από τις οδούς, τα χαρακτηριστικά της οδικής υποδομής,  τον τύπο της οδού, τις παρακείμενες δραστηριότητες – χρήσεις γης, την χρονική περίοδο, καθώς και τους δείκτες της πανδημίας Covid-19. Προέκυψαν επομένως κρίσιμα συμπεράσματα για την ποσοτικοποίηση της επιρροής κάθε μεταβλητής, στη συνέχεια διατυπώθηκαν παρατηρήσεις που αφορούν τις θετικές επιδράσεις των πιλοτικών παρεμβάσεων κινητικότητας, αναδείχθηκαν κρίσιμα ζητήματα προς σκέψη και τέλος διατυπώθηκαν προτάσεις για τη βελτίωση της κίνησης πεζών στο κέντρο της Αθήνας και για περαιτέρω έρευνα.