Ο στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της επιρροής του γραψίματος και του διαβάσματος μηνυμάτων κατά τη διάρκεια της οδήγησης στη συμπεριφορά και στην ασφάλεια των νέων οδηγών. Για την επίτευξη του στόχου αυτού πραγματοποιήθηκε πειραματική διαδικασία σε προσομοιωτή οδήγησης όπου όλοι οι συμμετέχοντες οδήγησαν σε διάφορα σενάρια οδήγησης. Με χρήση πρότυπων λογαριθμοκανονικής παλινδρόμησης προσδιορίστηκε η επιρροή του γραψίματος και του διαβάσματος μηνυμάτων και άλλων παραμέτρων στη μέση ταχύτητα οδήγησης και στο μέσο χρόνο αντίδρασης των οδηγών. Με χρήση της λογιστικής ανάλυσης παλινδρόμησης προσδιορίστηκε η επιρροή του γραψίματος και του διαβάσματος μηνυμάτων και των διαφόρων άλλων παραμέτρων στην πιθανότητα να συμβεί ατύχημα. Από την εφαρμογή των πρότυπων προκύπτει ότι, το γράψιμο και το διάβασμα μηνυμάτων κατά την διάρκεια της οδήγησης οδηγεί σε στατιστικά σημαντική μείωση της μέσης ταχύτητας οδήγησης και αύξηση του μέσου χρόνου αντίδρασης σε αστικό και υπεραστικό περιβάλλον οδήγησης, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί και σε αύξηση της πιθανότητας να συμβεί ατύχημα, ενδεχομένως λόγω της απόσπασης της προσοχής του οδηγού και της συνεπαγόμενης καθυστερημένης αντίδρασης τη στιγμή του συμβάντος. Οι οδηγοί που είχαν κινητό με οθόνη αφής είχαν διαφορετική οδηγική συμπεριφορά στην μέση ταχύτητά τους και παρουσίασαν αυξημένη πιθανότητα να τους συμβεί ατύχημα.