Ο στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση των παραγόντων επιρροής της κυκλοφορίας και της ασφάλειας νέων οδηγών σε αυτοκινητόδρομους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού πραγματοποιήθηκε πειραματική διαδικασία σε προσομοιωτή  οδήγησης όπου όλοι οι συμμετέχοντες οδήγησαν σε διάφορα σενάρια οδήγησης. Με χρήση προτύπων λογαριθμοκανονικής παλινδρόμησης επιχειρήθηκε ο προσδιορισμός της επιρροής του γραψίματος/διαβάσματος μηνυμάτων, η ενεργοποίηση της αφύπνισης και άλλων παραμέτρων στη μέση ταχύτητα οδήγησης και στη μέση απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Με χρήση της λογιστικής ανάλυσης παλινδρόμησης προσδιορίστηκε η επιρροή του διαβάσματος/γραψίματος μηνυμάτων και των διαφόρων άλλων παραμέτρων στην πιθανότητα να συμβεί ατύχημα. Από την εφαρμογή των προτύπων προκύπτει ότι η το διάβασμα και το γράψιμο μηνυμάτων και η ενεργοποίηση της αφύπνισης οδηγεί σε στατιστικά σημαντική μείωση της μέσης ταχύτητας αλλά και την αύξηση της μέσης απόστασης από το προπορευόμενο όχημα σε κανονικές αλλά και σε ιδιαίτερες συνθήκες κυκλοφορίας, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί και σε αύξηση της πιθανότητας να συμβεί ατύχημα, πιθανώς λόγω του αυξημένου χρόνου αντίδρασης σε περίπτωση κάποιου συμβάντος. Οι οδηγοί που χρησιμοποιούσαν κινητό τηλέφωνο με οθόνη αφής μείωσαν την ταχύτητά τους, αυξάνοντας την απόστασή τους από το προπορευόμενο όχημα, ενώ ταυτόχρονα παρουσίασαν αυξημένη πιθανότητα να τους συμβεί ατύχημα.