Περίπου το 25% των θανάτων σε οδικά ατυχήματα στην Ευρώπη συμβαίνουν σε κόμβους διαφόρων τύπων, με το μεγαλύτερο ποσοστό (34%) να παρατηρείται στο Ηνωμένο Βασίλειο και το χαμηλότερο (<10%) στην Ελλάδα. Ο στόχος της έρευνας είναι η ανάλυση των παραμέτρων που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια σε κόμβους στους Ευρωπαϊκούς δρόμους με τη χρήση στοιχείων από τη βάση δεδομένων CARE της Ευρωπαϊκής Ένωσης με λεπτομερή στοιχεία οδικών ατυχημάτων, αλλά και στοιχείων από άλλες διεθνείς πηγές (OECD/IRTAD, Eurostat, κτλ.). Στοιχεία χρονοσειρών από 16 Ευρωπαϊκές χώρες για μια περίοδο 10 ετών (1997-2006) συσχετίζονται με βασικές παραμέτρους οδικής ασφάλειας, όπως ο γεωμετρικός σχεδιασμός του κόμβου, ο τύπος των εμπλεκομένων οχημάτων, ο τύπος της περιοχής, το φύλλο του οδηγού, οι καιρικές συνθήκες και οι συνθήκες φωτισμού.      Κατά τη περίοδο αυτή, παρατηρήθηκε μια συνολική μείωση σε θανάτους στα οδικά ατυχήματα σε κόμβους της τάξης του 25%, με τιμές που κυμαίνονται μεταξύ μιας μείωσης 60% για τη Γαλλία και μιας αύξησης 35% για την Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιτρέπουν τη συνολική αποτίμηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στους κόμβους των Ευρωπαϊκών δρόμων σε σχέση με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο, παρέχοντας έτσι χρήσιμη υποστήριξη σε εκείνους που αποφασίζουν για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο.