Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση της μεθόδου και του πλαισίου ανάπτυξης του εγχειριδίου ασφαλούς οδήγησης σε μεγαλύτερη ηλικία καθώς και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του από τους υποψήφιους χρήστες του. Το εγχειρίδιο συντάχθηκε με σκοπό την ενίσχυση της επίγνωσης των ηλικιωμένων οδηγών για τις συνέπειες των αλλαγών που συνδέονται με την ηλικία στην ασφάλεια της οδήγησής τους, τη βελτίωση των γνώσεων τους καθώς και την ανάπτυξη κινήτρων για λήψη αποφάσεων για προσαρμογές της οδηγικής συμπεριφοράς τους. Το εγχειρίδιο διαμορφώθηκε με βάση τα αποτελέσματα έρευνας συμπεριφοράς ηλικιωμένων οδηγών, ενώ για τη σύνταξή του αξιοποιήθηκαν εργαλεία αυτοαξιολόγησης καθώς και εκπαιδευτικό υλικό για ασφαλή οδηγική συμπεριφορά κατάλληλο για τους ηλικιωμένους οδηγούς. Το εγχειρίδιο αξιολογήθηκε από ενεργούς οδηγούς, ηλικίας 65 έως 74 ετών, μέσω συμπλήρωσης ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, με έμφαση στα αντιληπτά οφέλη από τη χρήση του. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του υποδεικνύουν ότι το εγχειρίδιο μπορεί να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της γνώσης και της επίγνωσης των οδηγών για τις αλλαγές που επέρχονται με την ηλικία και συνδέονται με την οδήγηση και οτι η μέθοδος που ακολουθήθηκε μπορεί να είναι χρήσιμη στην ανάπτυξη εγχειριδίων αυτοαξιολόγησης και γενικά υλικού εκπαιδευτικού χαρακτήρα για ηλικιωμένους οδηγούς.