Αντικείµενο της εργασίας είναι η παρουσίαση της δοκιµαστικής εφαρµογής της µεθόδου που αναπτύχθηκε από τον Τοµέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής του ΕΜΠ, για τον προσδιορισµό επικίνδυνων θέσεων στο υπεραστικό οδικό δίκτυο καθώς και των κατάλληλων επεµβάσεων. Η δοκιµαστική εφαρµογή πραγµατοποιήθηκε στην Εθνική Οδό Άργος – Ναύπλιο – Λυγουριό – Παλαιά Επίδαυρος. Αρχικά εντοπίστηκαν οι επικίνδυνες θέσεις του τµήµατος µε χρήση της στατιστικής µεθόδου κατανοµής Poisson. Στη συνέχεια, για κάθε θέση πραγµατοποιήθηκε ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και εξετάστηκαν οι βασικότεροι παράγοντες αυξηµένης επικινδυνότητας, µε βάση τόσο τα στοιχεία των ατυχηµάτων όσο και φωτογραφίες, σκαριφήµατα, αεροφωτογραφίες, διαπιστώσεις και συµπεράσµατα από την επιτόπου επίσκεψη στις εντοπισθείσες θέσεις. Αξιοποιήθηκαν επίσης πληροφορίες που συνελέγησαν από τα αρµόδια αστυνοµικά τµήµατα Τροχαίας. Για κάθε θέση διατυπώθηκε πρόταση κατάλληλων βελτιωτικών επεµβάσεων, που συνίστανται σε επεµβάσεις σε γεωµετρικά χαρακτηριστικά της οδού και του οδικού περιβάλλοντος, κυκλοφοριακές επεµβάσεις και επεµβάσεις για την αποτελεσµατικότερη πληροφόρηση των χρηστών της οδού. Με τη δοκιµαστική εφαρµογή επιβεβαιώθηκε η καταλληλότητα της προταθείσας µεθόδου για τον εντοπισµό επικίνδυνων θέσεων και την επιλογή κατάλληλων επεµβάσεων στο υπεραστικό οδικό δίκτυο της Ελλάδας.