Η εργασία αυτή εξετάζει την επίδραση της εισαγωγής των ηλεκτρονικών μέσων πληροφόρησης τόσο στην εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης μεταφοράς εμπορευμάτων όσο και στη δομή του συνόλου του τομέα των εμπορευματικών μεταφορών. Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι τα ηλεκτρονικά μέσα πληροφόρησης υποστηρίζουν τις πέντε στρατηγικές κινήσεις της επιχείρησης, δηλαδή τη διαφοροποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών, τη μείωση του κόστους, την αξιοποίηση καινοτομιών, την ανάπτυξη της επιχείρησης και τις στρατηγικές συμμαχίες και μπορούν να προσφέρουν στην επιχείρηση εμπορευματικών μεταφορών το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αντίθετα, η απουσία πληροφοριακών συστημάτων είναι περιοριστικός παράγοντας για μία επιχείρηση που θέλει να παραμείνει ζωντανή στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον των εμπορευματικών μεταφορών. Η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται στις εμπορευματικές μεταφορές μεταμορφώνει τους κανόνες ανταγωνισμού, τη δομή των επιχειρήσεων και τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Η αλυσίδα παραγωγής των εμπορευματικών μεταφορών αποκτά καινούργιες δυνατότητες, ενώ νέες προοπτικές εμφανίζονται για το σύνολο του τομέα των εμπορευματικών μεταφορών.