Με βάση ευρεία βιβλιογραφική ανασκόπηση και αξιοποίηση της εμπειρίας από τη διεθνή και την ελληνική πραγματικότητα, στην εργασία αυτή επιχειρείται ο προσδιορισμός πλαισίου τεχνικών λύσεων, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων και των θυμάτων τους.  Το προτεινόμενο πλαίσιο περιλαμβάνει τεχνικές λύσεις που αφορούν στη βελτίωση των χαρακτηριστικών του οδικού περιβάλλοντος (υποδομή, κυκλοφορία), των οχημάτων και της συμπεριφοράς των χρηστών της οδού (οδηγοί, πεζοί), καθώς και στην αποτελεσματικότερη αστυνόμευση (συχνότητα, πρόστιμα) και αντιμετώπιση μετά το ατύχημα (μεταφορά και περίθαλψη).  Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο εφαρμογής των προτεινόμενων τεχνικών λύσεων, σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται καταρχήν ένα ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα με ποσοτικοποιημένους στόχους, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από προϋπολογισμό αντάξιο των στόχων, συνολική προσπάθεια για ενεργό συμμετοχή των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων και συστηματική παρακολούθηση της προόδου του προγράμματος και της οδικής ασφάλειας.  Η κατάλληλη επιλογή τεχνικών λύσεων σε συνδυασμό  με την αποτελεσματική εφαρμογή τους είναι δυνατόν να οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε σημαντική μείωση του αριθμού των οδικών ατυχημάτων και των αντίστοιχων θυμάτων στην Ελλάδα.