Το επίπεδο Οδικής Ασφάλειας στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα χαμηλό, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο επίπεδο των εταίρων μας στη Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η αντιμετώπιση της Οδικής Ασφάλειας στη χώρα μας χαρακτηρίζεται ως αποσπασματική, ασυντόνιστη και αναποτελεσματική και υπάρχει επιτακτική ανάγκη για μία ολοκληρωμένη και μακρόπνοη Εθνική Πολιτική Οδικής Ασφάλειας.  Το ΤΕΕ προτείνει μία σειρά μέτρων για την ουσιαστική ανύψωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας (ΟΑ) στην Ελλάδα που συνοψίζονται στον αντίστοιχο δεκάλογο:  1. Εθνική Πολιτική ΟΑ, 2. Εθνικό Συμβούλιο ΟΑ, 3. Πληροφοριακό Σύστημα ΟΑ, 4. Εκστρατεία Επεμβάσεων στο οδικό  δίκτυο, 5. Ειδική Μονάδα του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ για την ΟΑ, 6. Υψηλές τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας των οχημάτων, 7. Βελτίωση συστήματος άμεσης αντιμετώπισης ατυχημάτων, 8. Πρόγραμμα εκπαίδευσης, 9. Εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών, 10. Έλεγχοι των οδηγών.