Μέσα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου SafetyNet θα δημιουργηθούν οι βάσεις για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας, όπως αυτό ορίζεται στην Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πολιτική των Μεταφορών. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της συμβολής του Ολοκληρωμένου Έργου SafetyNet σχετικά με συγκρίσιμα, σε διεθνές επίπεδο, στατιστικά στοιχεία οχηματοχιλιομέτρων, μέσω της ανάπτυξης ενός κοινού πλαισίου συλλογής στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο στην Ευρώπη. Αρχικά παρατίθεται μία σύντομη περιγραφή του ερευνητικού έργου, επεξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται το θέμα των εθνικών στατιστικών στοιχείων μέσω διαφόρων δεικτών, έτσι ώστε να γίνουν συγκρίσιμα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι στόχοι, μεθοδολογίες και οι πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία οχηματοχιλιομέτρων, τα οποία έχουν συλλεχθεί έως τώρα στο πλαίσιο του SafetyNet. Τέλος, παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα των επόμενων εργασιών στο πλαίσιο του SafetyNet σχετικά με τα στοιχεία οχηματοχιλιομέτρων στα 25 Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.