Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων οδικής ασφάλειας που λαμβάνονται σε διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Η διαδικασία αποτίμησης βασίστηκε στην εξέταση των κυριότερων ζητημάτων της εφαρμογής των μεθοδολογιών αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας μέτρων οδικής ασφάλειας και συγκεκριμένα αναλύσεων Κόστους-Ωφελειών και Κόστους Αποτελεσματικότητας, οι οποίες εφαρμόστηκαν σε “πραγματικές” συνθήκες και ελέγχθηκαν με την πραγματοποίηση δοκιμαστικής εφαρμογής σε δεκαοκτώ υφιστάμενα μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε εννέα Ευρωπαϊκά κράτη. Τα βασικά βήματα και τα απαιτούμενα δεδομένα για την εκτέλεση των παραπάνω αναλύσεων εξετάστηκαν αναλυτικά με έμφαση στους βασικούς ορισμούς και τύπους των μεθοδολογιών, στα αποτελέσματα της εφαρμογής των διαφόρων μέτρων στην οδική ασφάλεια, στα χαρακτηριστικά των εξεταζόμενων επεμβάσεων και των εξεταζόμενων ατυχημάτων, καθώς και στα κόστη ατυχημάτων και μέτρων εφαρμογής. Τα συμπεράσματα αφορούν τόσο στην αποτελεσματικότητα των μέτρων οδικής ασφάλειας και των μεθοδολογιών αποτίμησης, όσο και στον εντοπισμό των κυριότερων προβλημάτων και παραγόντων που εμποδίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων κατέδειξαν την αναγκαιότητα κατανόησης των βασικών αρχών των μεθοδολογιών αξιολόγησης, προκειμένου να τεκμηριώνεται η λήψη σχετικών αποφάσεων και να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα των μέτρων που υιοθετούνται. Επιπλέον, έγινε εμφανής η ανάγκη για ανάπτυξη κοινού πλαισίου αποτίμησης δράσεων οδικής ασφάλειας σε διεθνές επίπεδο.