Στο πλαίσιο της συνεισφοράς του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ στην αντιμετώπιση του σοβαρού κοινωνικού προβλήματος των οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα, εκπονήθηκαν από τον Τομέα ΜΣΥ, ΕΜΠ το πρώτο και το δεύτερο Στρατηγικό Σχέδιο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Σε καθένα από τα Στρατηγικά Σχέδια, καθορίστηκαν ποσοτικοί στόχοι για τη μείωση του αριθμού των νεκρών στα οδικά ατυχήματα, προτάθηκε συγκεκριμένη δομή οργάνωσης των συμμετεχόντων φορέων και  αναπτύχθηκε ολοκληρωμένη πρόταση σχετικά με το πλαίσιο εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου. Η έλλειψη θεσμοθέτησης και η αποσπασματική υλοποίηση των προβλέψεων του πρώτου Στρατηγικού Σχεδίου είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των νεκρών μόνο κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του. Για την επίτευξη του νέου στόχου του δεύτερου Στρατηγικού Σχεδίου για τη μείωση των νεκρών στα οδικά ατυχήματα απαιτείται σήμερα θεσμοθετημένη, συστηματική και σοβαρή προσπάθεια.