Στην Ελλάδα, όπως άλλωστε φάνηκε και από την οργάνωση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, ο χωροταξικός σχεδιασμός δίνει πλέον μεγάλη έμφαση στην αναπτυξιακή διάσταση των μεταφορικών υποδομών ενώ η επιτυχία της συνολικής χωροταξικής πολιτικής, το σύνολο δηλαδή των τομεακών πολιτικών που αφορούν στον χώρο, οφείλει να είναι άμεσα συνυφασμένη με μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης συγκοινωνιακών υποδομών. Στην κοινωνικοοικονομική ανάλυση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ) από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, φάνηκε ότι η Ελλάδα, μολονότι πέτυχε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη των συγκοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών.       Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μίας ολοκληρωμένης Στρατηγικής για την ανάπτυξη της συγκοινωνιακής υποδομής της χώρας με χρονικό ορίζοντα το 2020, με στόχο αφενός την ανάπτυξη ενός πλήρους εθνικού συγκοινωνιακού συστήματος, αφετέρου την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών μεταφοράς προσώπων και αγαθών ώστε να ενισχυθούν με τη σειρά τους η κοινωνικο-οικονομική συνοχή της χώρας, η ισόρροπη ανάπτυξή της και η συνολική ανταγωνιστικότητα της στον Ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και να ολοκληρωθούν τα Δι-ευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών και κατ’ επέκταση να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.