Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία πραγματοποιείται διερεύνηση της επιρροής των Τεχνικών Μέτρων Χαμηλού Κόστους (ΤΜΧΚ) στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας αστικών περιοχών. Η διερεύνηση αυτή αφορά συγκεκριμένα στις τοπικές υπερυψώσεις, τις οδούς μικτής κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, το υπερυψωμένο οδόστρωμα σε διασταύρωση και άλλα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί σε οδούς μίας κατεύθυνσης και μίας λωρίδας κυκλοφορίας στο Δήμο του Νέου Ψυχικού. Για την επίτευξη του στόχου της Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιήθηκε εφαρμογή της μεθοδολογίας ανάλυσης ατυχημάτων «πριν» και «μετά» με μεγάλη περιοχή ελέγχου. Ως περιοχή ελέγχου επελέγησαν οι Δήμοι Χολαργού Αγίας Παρασκευής, οι οποίοι παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά οδικού δικτύου και χρήσεων γης με την εξεταζόμενη περιοχή. Από την εφαρμογή της μεθοδολογίας προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική μεταβολή στο συνολικό αριθμό των ατυχημάτων, η οποία πιθανώς να οφείλεται στα ΤΜΧΚ. Η βελτίωση αυτή αφορά στα επιβατικά οχήματα, στα ατυχήματα ενός οχήματος και αποδίδεται στη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς των οδηγών με ηλικία άνω των 25 ετών. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής μπορούν να φανούν χρήσιμα στον προσδιορισμό των κατάλληλων τεχνικών μέτρων χαμηλού κόστους για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο.