Στην εργασία αναλύονται δεδομένα υψηλής ανάλυσης από ένα μεγάλης κλίμακας πείραμα οδήγησης, με στόχο να εντοπιστούν κρίσιμες κοινές συμπεριφορές στην οδήγηση που εμφανίζονται στην αρχή και κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος. Ακολουθείται μια ανάλυση δύο σταδίων: πρώτα, πραγματοποιείται ανάλυση ομαδοποίησης για τον εντοπισμό των κρίσιμων ενεργειών του αναβάτη στην αρχή και κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος, και στη συνέχεια οι ενέργειες αυτές συνδέονται με συγκεκριμένες καταστάσεις κατά την οδήγηση, με στόχο να εντοπιστούν κρίσιμες κοινές συμπεριφορές. Και τα δύο μεθοδολογικά βήματα προτυποποιούνται με χρήση Bayesian Networks. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν τρεις διαφορετικές επικρατούσες ενέργειες των αναβατών που περιγράφουν την έναρξη ενός συμβάντος και ίσο αριθμό ενεργειών του αναβάτη κατά τη διάρκεια του συμβάντος, για αποφυγή ατυχήματος. Επιπλέον, με την προτεινόμενη μεθοδολογία συνδέονται αξιόπιστα οι παρατηρηθείσες ομάδες ενεργειών με τα διάφορα συμβάντα κατά την οδήγηση δικύκλου και προσδιορίζονται κοινές συμπεριφορές (προ ακινήτου ή κινητού εμποδίου, κατά την προσπέραση και σε αντίθετα κινούμενη κυκλοφορία), οι οποίες χαρακτηρίζονται από διαφορετικές αρχικές ενέργειες καθώς και από διαφορετική πιθανότητα για κάθε ενέργεια του αναβάτη κατά τη διάρκεια του συμβάντος.