Ο στόχος της παρούσας διεπιστημονικής Διδακτορικής Διατριβής είναι η ανάλυση της συμπεριφοράς κυκλοφορίας και ασφάλειας οδηγών με νευρολογικές παθήσεις που επηρεάζουν τις νοητικές λειτουργίες. Ειδικότερα, είναι υπό διερεύνηση η επιρροή των εγκεφαλικών παθολογιών στον χρόνο αντίδρασης, στην πιθανότητα ατυχήματος, στα οδηγικά λάθη και στην οδηγική επίδοση. Η οδηγική συμπεριφορά εξετάστηκε σε όρους κυκλοφορίας αλλά και οδικής ασφάλειας και οι νευρολογικές ασθένειες που επηρεάζουν τις νοητικές λειτουργίες που εξετάζονται είναι η Νόσος Alzheimer (AD), η Νόσος Parkinson (PD) και η Ήπια Νοητική Εξασθένηση (MCI). Πραγματοποιήθηκε ένα μεγάλης κλίμακας πείραμα σε προσομοιωτή οδήγησης, το οποίο περιελάμβανε ιατρική/νευρολογική και νευροψυχολογική αξιολόγηση 225 οδηγών, καθώς και οδήγηση σε διαφορετικές συνθήκες. Αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε μια πρωτότυπη μεθοδολογία στατιστικής ανάλυσης βασισμένη σε Μοντέλα Παλινδρόμησης, Ανάλυση Κύριων Παραγόντων και Δομικά Μοντέλα Εξισώσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επιρροή των νευρολογικών παθήσεων που επηρεάζουν τις νοητικές λειτουργίες είναι σημαντικά επιζήμια στην κυκλοφοριακή και οδηγική συμπεριφορά. Η ομάδα των ασθενών με AD είχαν το χειρότερο προφίλ οδηγικής επίδοσης ανάμεσα στις εξεταζόμενες ασθένειες και τέλος, η αρνητική επίδραση της χρήσης του κινητού τηλεφώνου στην οδηγική επίδοση ήταν πολύ εντονότερη στους ασθενείς με εγκεφαλική νευρολογική παθολογία σε σχέση με τους υγιείς με παρόμοια δημογραφικά χαρακτηριστικά.